We zoeken een nieuwe penningmeester

We zoeken een nieuwe penningmeester

Onze unieke wijk zoekt uit haar eigen bewoners een penningmeester die het unieke karakter van onze wijk ook financieel levend kan houden. We hebben een mooie balans, heldere werkwijzen (of in ontwikkeling) en bestuursleden (algemeen- dagelijks) die graag meedenken en zich willen inzetten voor een blijvend aangenaam leefbare wijk. De komende jaren staan we voor behoorlijke uitdagingen als bestuur. Heb je zin om daar een zinvolle bijdrage aan te leveren? Kan jij waarde toevoegen? Dan dagen we je uit om het penningmeesterschap over te nemen van de vertrekkende penningmeester en het huidige bestuur te versterken. De huidige vertrekkende penningmeester blijft beschikbaar voor administratieve ondersteuning. Doordat je ondersteund wordt door de huidige penningmeester en door een driekoppige kascommissie, zijn de operationele werkzaamheden beperkt. In onderling overleg worden de taken verdeeld. Samen zijn we verantwoordelijk voor deze fraaie wijk. Hier is je kans!

Wie zoeken we?
● Je hebt verstand van financiën
● Je kan anderen daar goed in meenemen
● Je kan zaken verbinden
● Je kan mensen verbinden; je bent een echte teamspeler
● Je vind het leuk om onze wijkideologie levend te houden
● Je woont in onze wijk.

Wat bieden we?
● Een financieel gezonde stichting
● Een financieel handboek en een inwerktraject
● Een netwerk in de wijk en ook daarbuiten
● Een ervaring om nooit te vergeten
● Een waardevolle toevoeging aan je CV
● De kans om jezelf te ontwikkelen als je dat wilt
● Fijne samenwerking met collega bestuursleden
● Administratieve ondersteuning

Voor meer informatie over de functie en over de sollicitatieprocedure? Hieronder het volledige profiel van de functie van penningmeester.

Profiel penningmeester & Sollicitatieprocedure

Groenstichting Rozendaal
De Groenstichting Rozendaal is een unieke stichting waar bewoners al sinds 1970 gezamenlijk de gemeenschappelijke voorzieningen beheren in de wijk (openbaar groen, tennisbaan, zwembad, basketbalveld etc.). De Groenstichting kent een resultaatneutrale begroting, die enerzijds is gestoeld op bewonersbijdragen en op gemeentelijke bijdragen anderzijds. De jaaromzet bedraagt zo’n € 300.000 en het totaal aan reserves € 150.000.

Groenstichting Rozendaal wordt geleid door het Algemeen Bestuur, dat een Dagelijks Bestuur kiest. Deze bestuursleden zijn louter vrijwilligers.

De penningmeester is lid van het Dagelijks Bestuur.

Werkzaamheden
De werkzaamheden omvatten een vijftal hoofdgebieden. Van deze gebieden is kennis vereist. De meeste bijbehorende administratieve handelingen kunnen worden uitgevoerd door een administratieve assistent (AA).

 1. Personeelsadministratie
  De salarisadministratie is ondergebracht bij een accountantskantoor. De PM is verantwoordelijk voor:
  – Het controleren en doorgeven van de urenstaten van de medewerkers van het zwembad
  – Het betalen van de salarisbetalingen ten behoeve van de werknemers
  – Het betalen van de loonheffing (aangifte door accountantskantoor)
 2. Inning van de bewonersbijdragen
  Het vastleggen en controleren van de betalingswijze door de eigenaren van woningen. Eigenaren kunnen zelfstandig betalen of een machtiging verstrekken aan de Groenstichting voor het automatisch incasseren van de maandelijkse bijdrage. De operationele handelingen rondom de betaling met incasso (aanmaken en verwerken). Eenmaal per jaar factureren van de bijdrage.
 3. Financiële administratie
  De financiële administratie is de laatste jaren verder geautomatiseerd. Waaronder met name een belangrijke vereenvoudiging van de werkzaamheden voor het maandelijks incasseren van de eigenaarbijdrage. Er wordt gewerkt met de software UNIT4 Multivers. Ervaring met deze software is een pre. De PM is verantwoordelijk voor het correct voeren van de administratie, waaronder naast het incasseren van de bijdragen het boeken van de inkoopfacturen en overige financiële mutaties (bankafschriften, loonjournaalposten, ect ). De PM is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de bankbetalingen en heeft daarbij toezicht door andere leden van het dagelijks bestuur.
 4. Jaarwerk
  Het conform het in de statuten vastgelegde tijdpad opstellen van de jaarrekening inclusief een toelichting, die uitleg geeft over het in de jaarrekening vastgelegde financiële resultaat van het in het betreffende jaar gevoerde beleid. De toelichting vervult feitelijk de rol van jaarverslag van het bestuur met de nadruk op de financiën. De PM legt de jaarrekening en de bijbehorende toelichting voor aan het DB en aan de kascommissie. De PM organiseert besprekingen met de kascommissie om een goede controle door de kascommissie mogelijk te maken. De PM levert vervolgens aan het AB de concept jaarrekening, het rapport van de kascommissie en een heldere en leesbare toelichting voor alle eigenaren in de wijk.
 5. Begroting
  Het conform het in de statuten vastgelegde tijdpad opstellen van een voorlopige begroting en vaststellen van een definitieve begroting. De PM vraagt het bestuur, de beheerder(s) en de verschillende commissies om input voor de begroting. Ook de begroting wordt voorzien van een heldere en leesbare toelichting op de begroting.

Overige werkzaamheden
De PM zetelt in het Dagelijks Bestuur (DB). Dat houdt in dat hij de vergaderingen van zowel het DB als die van het Algemeen Bestuur (AB) bijwoont. Tezamen zijn dat circa 15 bijeenkomsten per jaar. De taken nemen gemiddeld een paar uur per week in beslag. Ten tijde van de begroting en jaarrekening is dat meer.

De PM moet zelfstandig kunnen werken en tegelijkertijd als teamspeler opereren in het DB. Gezien de relatief lage vergaderfrequentie is goed communiceren in de tussenperiodes noodzakelijk. De PM bepaalt in overleg met de AA hoe de uit te voeren administratieve taken worden verdeeld, maar moet in staat zijn om zelfstandig de administratie te kunnen voeren. Voor wat betreft de administratieve taken worden PM en AA geacht elkaars back-up te zijn.

Competenties/vaardigheden

 • Iemand met verstand van financiën
  • Iemand die anderen daar goed in kan meenemen
  • Iemand die zaken kan verbinden
  • Iemand die mensen kan verbinden, een teamspeler
  • Iemand die het leuk vindt om onze wijkideologie levend te houden
  • Iemand die hier woont.

Procedure bij een vacature
Informatie kunt u inwinnen bij de huidige penningmeester: Frits Rietkerk:
e-mail: penningmeester@groenstichtingrozendaal.nl

Uw interesse kunt u kenbaar maken bij elk lid van het Dagelijks Bestuur maar het is voor ons handig als u dat doet bij de secretaris: Nicolette Dekker, 06-52466761 of secretaris@groenstichtingrozendaal.nl

In een gesprek spreken we verwachtingen uit en proberen beide partijen helderheid te krijgen over de kansen voor een goede en inspirerende samenwerking. Bij een positief resultaat wordt de kandidaat ter installatie voorgedragen aan het AB. Ook is het mogelijk om eerst een korte oriëntatieperiode in te lassen.

Een nieuwe penningmeester begint voor een periode van eerst 1,5 jaar en bij voorkeur aansluitend een nieuwe termijn van drie jaar. Het is mogelijk om maximaal 3 periodes van 3 jaar deze functie uit te voeren.

Dagelijks Bestuur Groenstichting Rozendaal
29 maart 2019