Geslaagde presentatie Groenplan

Geslaagde presentatie Groenplan

 

Uitstekende bijeenkomst groenplan
Afgelopen donderdag werd in een bewonersbijeenkomst in Theater De Tuin het nieuwe (concept) groenplan met plattegrond gepresenteerd door Franc Magnee, voorzitter van de groencommissie. Er was een opkomst van ongeveer 40 bewoners.

Lange termijn visie voor ons groen
Het nieuwe groenplan is bedoeld om een lange termijnvisie zowel qua beeld als qua onderhoud van het groen in ons park uiteen te zetten. Uitgangspunten zijn: eenvoudig, vrijheid voor de hovenier maar met heldere uitgangspunten en een basis voor aanbesteding van het groen, ook in de toekomst. Het plan bevat algemene uitgangpunten voor het beheer. Alles is hierbij duidelijk uitgesplitst in pleinen, kopgevels, wijkranden, groenstroken tussen de woningen, waterpartijen, etc. Hierdoor is per stuk groen in de wijk inzichtelijk wat er mee gebeurt qua beheer. Er is een ook een indeling in A, B, C per stuk groen. Die geeft de mate aan waarin het onderhoud meer of minder intensief is. Zo geldt voor de pleinen de hoogste mate van beheer, gradatie A. Dat is qua onderhoud dan het meest intensief en precies. Zie verder het plan

Groenplan als levend document
Uitdrukkelijk werd gesteld dat het om een ‘levend document’ gaat. Dit betekent dat het afhankelijk van ontwikkelingen en wensen aangepast kan worden. Unaniem werd de groencommissie gecomplimenteerd met dit nieuwe plan en de presentatie hiervan.

Feedback op het plan
Na de presentatie ging de groencommissie in op reeds ontvangen feedback van bewoners. Er was tevens gelegenheid voor vragen en opmerkingen. Hiervan maakten de aanwezigen volop gebruik. Belangrijke vragen en discussiepunten waren:

  • de gelaagdheid achter de tuinen (eerst laag, dan hoog of juist eerst hoog, dan laag)
  • het rommelige aanzicht van schuttingen en tuinhuizen en het uitzicht vanuit de woonkamer als aandachtspunten naar voren kwamen
  • de maximale hoogte van bomen (privacy versus zon)
  • het behoud van de diversiteit aan gewassen binnen het park
  • de dieren in het park
  • het onderhoud van de paden (eind juli gaat de gemeente de paden binnen de wijk aanpakken),
  • het onderhoud van het water (er is wel meer doorstroming, maar er zijn nog steeds bewoners die het waswater van hun auto e.d. in de regenafvoer lozen),
  • het aanzicht van de woningen
  • de annexatie van gemeentegrond door bewoners (hierover is overleg met de gemeente)
  • het populierenveld. Wat dit laatste betreft: bij inspectie bleken deze bomen nog gezond, maar er wordt wel al bekeken wat er op termijn moet gebeuren.


Nog een tweede ronde groenplan
Er is afgesproken dat het concept plan aan de hand van de opmerkingen zal worden aangepast en nogmaals zal worden voorgelegd aan de bewoners. Daarna vindt de besluitvorming plaats in het Algemeen Bestuur.

De groencommissie heeft dringend behoefte aan nieuwe leden!!!! Wie meldt zich aan? 
Kijk op vacatures. Wie meer wil weten hierover kan contact opnemen met de voorzitter van de Groencommissie.