Nieuws van het DB nr.2 – december 2015

Nieuws van het DB nr.2 – december 2015

Voor elke Algemene Bestuursvergadering (AB) brengt de secretaris van het Dagelijks Bestuur (DB) een kort verslagje uit. Hierin staan de activiteiten, besluiten en overige informatie van het DB. Reacties zijn altijd welkom op secretaris@groenstichtingrozendaal.nl

Het Dagelijks Bestuur bestaat ultimo 2015 uit:
Menno Boersma (voorzitter), Andrea van der Poel (vice-voorzitter), Marjolein Akkermans (secretaris), Rick Huizinga (penningmeester) en Paul van den Hengel (lid)

Verzekeringen
Zoals altijd, krijgt iedere verzekerde tegen het einde van het jaar het nieuwe polis blad en de voorwaarden van de lopende verzekeringen toegestuurd. Zo ook de Groenstichting. Binnenkort vindt een gesprek met de RABO Bank plaats waar onderwerpen als verzekering zwembad, ziektekosten personeel (al dan niet verplicht), garagesale etc. besproken zullen worden.

Gemeente
Met de gemeente staat een afspraak gepland in december om onder andere studentenhuisvesting, onderhoud van fiets- en wandelpaden, handhaving parkeerregels en sociale wijkteams te bespreken.

Nieuwe actie-/besluitenlijst
In het kader van de nieuwe verslaglegging is de actie & besluitenlijst bijgewerkt in Excel en compleet vanaf januari 2014. Eerdere genomen besluiten worden in 2016 toegevoegd.

Verdeling taken DB
De nieuwe actielijst is verdeeld in categorieën. Iedere categorie is toegewezen aan een van de DB leden. Het DB lid houdt de voortgang met betrekking tot het actiepunt in de gaten en rapporteert daarover in de vergadering. Deze werkwijze wordt over een jaar geëvalueerd.

Heidag DB
Het behalen van de ambitieus gestelde doelen binnen de beschikbare tijd, blijft een lastige opgave. In januari 2016 heeft het DB een heisessie ingepland waar het kritisch kijken naar het eigen functioneren wordt gecombineerd met een gezellig samen zijn.

Financiële administratie
Oud penningmeester Arjen Cozijn heeft zijn taken overgedragen aan Rick Huizinga. Arjen doet voorlopig nog de administratieve ondersteuning. De financiële administratie heeft verder een eigen email-adres gekregen dat altijd en onafhankelijk van de persoon bereikbaar is.

Het DB is op zoek naar iemand die de financiële administratie op zich wil nemen. Interesse? Meld u aan via het contactformulier.

Parkeren
Twee jaar geleden is besloten om parkeerproblematiek niet langer als agendapunt op te nemen. Feit blijft dat onze wijk niet is ontworpen met zoveel auto’s in gedachte. Het bestuur heeft kennis genomen van parkeerproblemen bij Bretagne en laat het aan de politie over om te handhaven. Dit punt wordt zeker meegenomen in het gesprek met de gemeente.

Calabrië
Helaas heeft het plaatsen van een vacature nog steeds geen nieuwe pleinvertegenwoordiger opgeleverd. Op verzoek van het AB (september jl.) nodigen we alle bewoners van Calabrië uit voor een gesprek hierover  De uitnodiging zullen de bewoners in de maand december ontvangen. Het gesprek staat gepland op 16 januari  2016 van 19-20 uur.

Afscheid van pleinvertegenwoordigers
Op 1 december hadden we de laatste bestuursvergadering met het voltallige bestuur in 2015. Enkele bestuursleden (pleinvertegenwoordigers) namen afscheid. Dit gaat meestal volgens het aftreedrooster. De voorzitter en/of secretaris hebben met ieder van hen een afrondingsgesprek gevoerd.

Tot slot:  We zien uit naar de gesprekken die we in december nog hebben gepland met gemeente en hovenier. Nieuws hierover zult u in een volgend verslag kunnen lezen.